Aanpassingen van de Appa-uitkering (2020)

pensioen

De afgelopen jaren is het pensioen van werkend Nederland vaak in het nieuws geweest. Zo is de leeftijd waarop men er recht op heeft, stap voor stap omhoog gegaan. Dit heeft ook invloed op verschillende, verwante uitkeringen. Een voorbeeld hiervan is de APPA, die het wachtgeld en pensioenen van ambtsdragers regelt. In deze blog vertellen wij je welke wijzigingen er per 1 januari 2020 zijn toegepast.

1. De ABP-pensioenen worden niet aangepast

Ieder jaar kunnen er wijzigingen worden aangebracht in de pensioenaanspraken van een gepensioneerde. Dit kan echter alleen wanneer het ABP deze voor indexatie in aanmerking laat komen. Dit is voor het jaar 2020 niet het geval. De dekkingsgraad is hiervoor te laag. Dit betekent dat er per 1 januari 2020 niets wordt aangepast. Het berekeningsgrondslagen en de voor 1 januari toegekende pensioenen blijven dus gelijk.

2. Minimale ingangsleeftijd voortgezette uitkering

Nadert een ambtenaar bij aftreden de AOW-leeftijd? Dan heeft hij of zij recht op voortzetting van de Appa-uitkering tot aan het pensioen. Deze regeling geldt wanneer de pensioenleeftijd binnen vijf jaar wordt bereikt. Daarnaast moet de rechthebbende in de voorgaande 12 jaar tenminste 10 jaar politiek ambtsdrager zijn geweest. Met het verhogen van de algemene pensioenleeftijd geldt nu een minimale ingangsleeftijd van 62 jaar en drie maanden.

Heeft de Appa-gerechtigde de minimale ingangsleeftijd nog niet bereikt of is hij of zij minder lang in dienst van de overheid geweest? Dan is er sprake van een sollicitatieplicht en heeft een aftreder maximaal 3 jaar en twee maanden recht op de uitkering. Er kan dan aanspraak worden gemaakt op outplacement.

3. Mogelijk om uit te gaan van middelloonfranchise

Sinds dit jaar is het mogelijk om – bij het pensioen – uit te gaan van een middelloonfranchise. Dit betekent dat de franchise lager is en er dus over een groter deel van het salaris pensioen wordt opgebouwd. Dit betekent voor actieve ambtsdragers dat er meer werknemerspremie wordt ingehouden. Dit kan oplopen tot een stijging van € 629,- per kalenderjaar. Daar staat een hogere pensioenopbouw tegenover.

Appa in het kort

Het leven lang werkzaam zijn als politicus… Dat is niet voor iedereen weggelegd. Het brengt namelijk veel verantwoordelijkheden met zich mee. Treed je – voor jouw pensioen – als voorzitter, Kamerlid, wethouder of commissaris van de Koning af van jouw functie? Dan heb je recht op een uitkering via de Appa-regeling – ook wel “wachtgeld” genoemd. De duur hiervan is afhankelijk van de duur van de beklede, politieke functie.

  • < 3 maanden: 6 maanden
  • 3 maanden tot 2 jaar: 2 jaar
  • > 2 jaar: 3 jaar en 2 maanden